sydamerikaviner.com
En makalös webbplats om vin, mat och kultur i Sydamerika
ELD, VIND OCH VATTEN. Naturkatastrofer i Argentina och Chile under 2017.
På samma gång som det under början av 2017 rådde svår torka i några Argentinska provinser på gränsen till Patagonien och mot Anderna längre norrut (se karta), fick de båda provinserna Santa Fe och Entre Ríos norr om Buenos Aires mer regn än under de senaste 30 åren. Inom några områden föll det mellan 400 och 500 mm på en månad, vilket är mer än man regist- rerat på 55 år.  Floderna svämmade över och enorma landområden sattes under vatten. Mer än 70.000 personer fick lämna sina bostäder. Både torkan och regnen har tillskrivits en pågående klimatförändring.
Översvämningarna 2017 drabbade hårt landets ekonomiska motorer, boskaps- uppfödningen och jordbruket. Sedan miljontals hektar mark i landets bördig- aste jordbruksområden sattes under vatten har de ekonomiska förlusterna beräknats till över 10 miljarder USD. Argentina är världens tredje största producent av soja. Bara dessa odlingar upptar 22 miljoner hektar, vilket är tre gånger Irlands totala storlek. Därav blev på några veckor 5 miljoner hektar över- svämmade, vilket varit förödande för skörden. Därtill kommer förlusten för jordbruket av den långvariga torkan i söder.
Torka, starka vindar och mänsklig oförsiktig- het ledde dessutom både i Chile och Argen- tina till katastrofer på grund av storskaliga bränder under årets första månader. Elva personer fick sätta livet till och den enorma materiella förstörelsen drabbade både skog, odlingar och byggnader. Bara under de första veckorna av sommarmånaderna berördes i Argentina mer än 400.000 hektar och i Chile förstördes mer än ½ miljon hektar av skogs- bränder i 7 av landets 15 administrativa Regioner, från Valparaíso till Valdivia i söder.
I Chile utfärdades undantagstillstånd i fem berörda regioner där 100-tals brandkårer, 12 armédivisioner och 1000-tals personer från skogsvårdsmyndigheten Conaf bekämpade omkring 3.000 brandhärdar inom det totala området. De hade att kämpa mot torra vindar på upp till 60 km/tim och med lufttempera- turer på över 40°C. Till detta kommer hettan från bränderna. Till sin hjälp hade de inhyrda flygplan för vattenbegjutning, varav ett var en ombyggd Boeing 747, med en vattentank på 73.000 liter, som på egen bekostnad hyrts av en chilenska bosatt i USA. En stor del av det mest krävande arbetet gjordes mycket småskaligt på marken vid eftersläckningen.
       ← Karta över norra Argentina som visar områden med hög mark- fuktighet (blå) och låg mark- fuktighet (röd) i mitten av januari 2017.
       → Karta över Chile som visar de Regioner som berörs av undan- tagstillståndet p g a bränder i början av år 2017. Även de båda angränsande regionerna berördes kraftigt. Hittills har länderna under som- maren 2017 - 2018 inte drabbats av några stora naturkatastrofer.
Manuell eftersläckning i Chile
Oroliga fastighetsägare inför annalkande skogsbrand
Den här säsongen är det Californien i USA som har råkat värst ut. Under de sista månaderna av år 2017 rasade okontroller- ade skogsbränder från Los Angeles upptill Napa Valley. Under januari 2018 har skyfall skapat översvämningar och jordskred.