sydamerikaviner.com
En makalös webbplats om vin, mat och kultur i Sydamerika
Återhämtning av vinproduktionen i Argentina, men fortsatt minskning i Chile
Vinproduktionen i Sydamerika 2011 - 2017 (1.000 liter)
OIV bedömer att produktionsminskningen i Argentina, Chile och Brasilien år 2016 berodde på klimathändelser, framför allt både omfattande nederbördsökning och långvarig torka till följd av den s k Niño-effekten. Beträffande Argentina kunde minskningen också ha att göra med de import- och exporthinder samt valutarestriktioner som rådde under 2015. Totalt bedöms världsproduktionen av vin ha minskat med 8,2 % mellan 2016 0ch 2017, från 26 880 miljoner liter till 24 670 miljoner liter. Den största minskningen svarar EU för, där produktionen i Italien bedöms ha minskat med 23 %, i Frankrike med 19 % och i Spanien med 15 % jämfört med år 2016. Endast i Portugal, Rumänien, Ungern och Österrike ökade produktionen. I Rumänien med 64 %, efter tre dåliga år.
Varje år samlar OIV (The International Organization of Vine and Wine) in uppgifter om bl a produktionen av vin i hela världen. Eftersom det är ett mycket omfattande arbete släpar publiceringen av resultaten efter flera år. Fullständiga uppgifter fanns vid årsskiftet 2017/2018 för åren fram t o m 2015. Men för de största producentländerna gör OIV en preliminär redovisning i april påföljande år (senast i april 2017 för år 2016) och en preliminär uppskattning i januari av produktionen föregående år. För länderna på norra halvklotet - där skörden sker i augusti till november - är uppskattningarna mycket osäkra, men för södra halvklotet är de mer tillförlitliga eftersom det hunnit förflyta nästan ett år sedan föregående skörd. För de Sydamerikanska länderna finns det därför anledning att utgå från att uppgifterna även för år 2017 är förhållandevis tillförlitliga. De uppvisar en kraftig ökning av vinproduktionen (exklusive vinjuice och must) i Argentina och en fortsatt minskning i Chile mellan åren 2016 och 2017. I Chile var produktionen 2017 tillbaka på 2011 års siffror och minskningen från rekordåret 2015 var 26 %. Från år 2016 minskade produktionen med 6 %. Argentina uppvisar en ökning med 25 % från den historiskt låga produktionen år 2016.  För övriga länder saknas ännu uppgifter från 2015 och framåt, men som framgår av nedanstående figur och tabell har produktionen under åren 2011 - 2014 varit jämförelsevis liten och nästan konstant. OIV gör dock bedömningen att Brasiliens produktion år 2017 var 340 miljoner liter, vilket innebär avsevärt mer än en fördubbling av produktionen från föregående år.
Vinproduktionen i Sydamerika (1.000 liter)